Dargah Ajmer Sharif

Hazrat Khwaja Syed Moinuddin Hasan Chishty r.a.

Dargah Ajmer Timing For Ziarat ( Darshan)

+91-9587298146


PLZ CONTACT US!

DARGAH AJMER SHARIF
Phone: +91-9587298146 , 8107021795
Email: ajmer_sharif786@hotmail.com
Email: snhasanchishty@gmail.com